Rekreasi

UiTM Di Hatiku

Falsafah UiTM
Kepercayaan bahawa Individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan
ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan
membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.
Visi UiTM
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik
bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir
graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
Misi UiTM
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian
program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada
nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.
Objektif UiTM
♦ Menyediakan peluang maksimum kepada kaum Bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan.
♦ Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran
dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara.
♦ Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai
di kalangan masyarakat UiTM.
♦ Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran gunatenaga manusia tempatan,
malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global.
♦ Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang menjamin pengurusan sumber manusia,
kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan
UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.


Biodata Diri

~Muhammad Naqiuddin bin Sahrani
~2009893714
~Electrical Engineering (EE230)

Nama Jurulatih

Abdul Muiz bin Misri